ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy z różnych przyczyn mają trudności z opanowaniem treści programowych, kształceniem umiejętności przedmiotowych i wymagają stopniowania trudności zadań, wielokrotnego powtarzania i utrwalania. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, liczba uczniów nie może przekraczać 8. Zajęcia te prowadzącą nauczyciele poszczególnych przedmiotów w zależności od potrzeb ucznia – np. matematyk prowadzi zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki.