MISJA:
„Szkoła dba o zrównoważony rozwój wszystkich uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości i potrzeb we współpracy z domem rodzinnym i środowiskiem lokalnym.”

WIZJA:

  • Uczeń szkoły stale rozwija się w sferze intelektualnej i społeczno - emocjonalnej zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi.
  • Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która coraz lepiej, we współpracy z rodzicami, realizuje założenia programowe zrównoważonego rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czterech aspektów: przyrodniczego, kulturowego, społecznego i ekonomicznego.
  • Stale poprawia się obraz szkoły w oczach środowiska lokalnego dzięki coraz lepiej prowadzonej informacji o oferowanych możliwościach kształcenia, wychowania i opieki.

Na górę

Copyright © by Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.