W naszym Zespole Szkół zapewniamy:
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi:
- szkołę podstawową
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi:
- szkołę podstawową
- szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:
- zespół rewalidacyjno-wychowawczy
wczesne wpomaganie rozwoju - dla małych dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym i posiadają opinię o potrzebie wspomagania rozwoju:

miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka   miniaturka  

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW EDUKACYJNYCH:

Klasa I - II - III szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim może liczyć do 16 uczniów.
Uczniowie realizują kształcenie zintergrowane w zakresie edukacji:
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej, muzycznej, kultury fizycznej. Ponadto mają lekcje religii, języka niemieckiego i informatyki.
Program nauczania zapewnia dodatkowo 12 godzin zajęć rewalidacyjnych.

miniaturka  W klasach IV – VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizowane są te same przedmioty jak w szkole ogólnodostępnej: język polski, matematyka, język niemiecki, historia, przyroda, biologia, informatyka, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne, technika, plastyka, muzyka, religia.
Program nauczania zapewnia dodatkowo 12 godzin zajęć rewalidacyjnych na klasę.
Nauka w szkole podstawowej może trwać do 20 roku życia.
Klasa może liczyć maksymalnie do 16 uczniów.

Uczniowie na zakończenie szkoły podstawowej piszą egzamin zewnętrzny na dostosowanym do ich możliwości arkuszu z wydłużonym czasem o 50 procent.

Absolwenci naszej szkoły mogą kontynuować naukę w szkole zawodowej specjalnej w: Leśnicy, Opolu, Kędzierzynie – Koźlu, Grodkowie, Kluczborku, Nysie, Namysłowie, Dobrodzieniu lub Prudniku.
Mogą oni zdobyć pełne uprawnienia zawodowe w takich samych zawodach jak w szkolnictwie ogólnodostępnym.

miniaturka  Uczniowie szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi realizują zgodnie z programem nauczania odrębne przedmioty:
- funkcjonowanie osobiste i społeczne,
- zajęcia rozwijające komunikowanie się,
- zajęcia rozwijające kreatywność,
- wychowanie fizyczne,
- religia,
i dodatkowo
- 10 godzin zajęć rewalidacyjnych na klasę.
Nauczanie i terapia w zespołach edukacyjno-terapeutycznych odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne, opracowane na podstawie arkusza wielospecjalistycznej diagnozy i oceny każdego ucznia.
Nauka w szkole podstawowej może trwać do 20 roku życia.
Klasa może liczyć maksymalnie 8 uczniów.
Uczniowie z mocy prawa są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty.

miniaturka  W klasach I - II - III szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaczym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi realizowane są, zgodnie z programem nauczania, odrębne przedmioty:
- funkcjonowanie osobiste i społeczne,
- zajęcia rozwijające komunikowanie się,
- zajęcia kształtujące kreatywność,
- przysposobienie do pracy,
- religia,
- wychowanie fizyczne.
dodatkowo
- 10 godzin rewalidacji.
Nauka w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy może trwać do 24 roku życia.
Uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy.
Zespół może liczyć maksymalnie 8 uczniów.
Realizujemy przysposobienie do pracy w zakresie:
miniaturka  POMOCNIK W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
W oparciu o praktyczne działanie uczymy:
- wybierania odpowiednich produktów,
- robienia zakupów,
- gotowania,
- pieczenia ciast,
- przetwórstwa,
- obsługi gości,
- szycia,
- prac porządkowych.
miniaturka  POMOCNIK STOLARZA
W oparciu o praktyczne działanie uczymy:
- doboru odpowiedniego materiału,
- obróbki i wykorzystania drewna,
- wykonywania przedmiotów zgodnie z projektem,
- odpowiedniego zabezpieczania drewna przed szkodnikami,
- stosowania różnorodnych narzędzi stolarskich.
miniaturka  POMOCNIK OGRODNIKA
W oparciu o praktyczne działanie uczymy:
- siania kwiatów, warzyw i trawy,
- sadzenia roślin,
- pielęgnacji drzew i krzewów,
- kopania, plewienia, zagrabiania,
- stosowania narzędzi
- stosowania odpowiednich środków ochrony roślin,
- zabezpieczania plonów i przetwórstwa na potrzeby domu.
miniaturka  POMOCNIK W BIURZE
Uczymy w praktyce min.:
- przepisywania tekstów za pomocą komputera,
- obsługi kserokopiarki, telefonu i faxu,
- przekazywania poczty,
- oprawiania dokumentów z wykorzystaniem bindownicy.
Wszystkie nasze formy nauczania, wychowania na każdym etapie edukacji są nakierowane na maksymalne usamodzielnienie się ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości.
Dlatego też uczniów uczymy:
- praktycznego działania w załatwianiu codziennych spraw w sklepie,
urzędach, placówkach służby zdrowia, itp.,
- samodzielności wyjeżdżając z uczniami na wycieczki, Zielone Szkoły i realizując lekcje w terenie,
- poczucia własnej wartości dając im możliwość uczestniczenia w wielu różnorodnych konkursach (np. z j. polskiego, matematyki, historii, informatyki, techniki), przeglądach twórczości artystycznej (teatr, śpiew, plastyka) oraz olimpiadach i zawodach sportowych, lekkaatletyka, piłka nożna, kolarstwo, wędkarstwo, unihokej).
Nasi uczniowie osiągają sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, regionalnym, gminnym i międzyszkolnym.

Absolwent Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

  • Zna zakres obowiązków, które będzie wykonywał w przyszłej pracy.
  • Punktualny, dokładny, odpowiedzialny.
  • Umie nawiązywać kontakty, zdyscyplinowany, kulturalny w zachowaniu, dbający o swój wygląd.

     Klasa dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Oddział ten może liczyć od 2 do 4 uczniów. Zajęcia prowadzi odpowiednio przygotowany specjalista wspierany przez pomoc nauczyciela. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obejmujących funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność i wychowanie fizyczne, uczniowie mają zagwarantowane zajęcia rewalidacji indywidualnej. Praca z uczniami autystycznymi jest odpowiedzią na ich szczególne potrzeby poznawcze i emocjonalno-społeczne, wynikające z istoty zaburzenia. Uczniowie stopniowo uczą się zachowań i umiejętności niezbędnych do jak najpełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Terapia odbywa się w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, wynikający z potrzeb i możliwości każdego ucznia.

miniaturka  Zespół rewalidacyjno-wychowawczy - w oddziale tym mogą przebywać dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia. Klasa może liczyć od 2 do 4 osób. W terapii stosuje się różnorodne metody, m.in. metodę Knilla, Integracji Sensorycznej, Porannego Kręgu wg pór roku, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Uczniowie korzystają również z masażu leczniczego usprawniającgo ruchowo i eliminującego przykurcze. Tematyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych opiera się głównie na rozwijaniu percepcji zmysłowej, rozwijaniu procesu komunikowania się z otoczeniem oraz samodzielności, szczególnie w czynnościach samoobsługowych, w takim stopniu, na ile pozwala rozwój psychofizyczny dziecka.

miniaturka  Dla uczniów, którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia naukę w klasie, organizujemy nauczanie indywidualne:

  • na terenie szkoły z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy i możliwości włączenia ucznia w wybrane zajęcia np. religię i uroczystości szkolne,
  • na terenie domu rodzinnego, gdy rodzice tego oczekują.
Na górę
Copyright © by Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.